Anima, Pohrebné služby

Telefón - 24 hod:

Kontakt      tel. 0917 987 964

O nás

Technické služby Poltár, s.r.o. , ako prevádzkovateľ pohrebísk v Poltári , Zelenom a Slanej Lehote poskytuje pohrebné a cintorínske služby v rozsahu nasledovných činností:

  • predaj rakiev a smútočných potrieb
  • úprava zosnulého, oblečenie a uloženie do rakvy
  • prevoz zosnulých na celom území SR, vrátane prevozu na kremáciu
  • vybavenie dokladov na príslušnej matrike – Úmrtný list
  • zabezpečenie celkovej organizácie pohrebu
  • zabezpečenie ozvučenia pri smútočnom obrade
  • výkop hrobu a celková úprava hrobového miesta
  • prenájom hrobových miest, evidencia pohrebiska na základe polohopisného plánu pohrebiska a uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto
  • predaj a evidencia urnových miest
  • správu a údržbu Domu smútku a cintorínov v meste Poltár

Úmrtie v nemocnici

1. Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorí Vám oznámi, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho.

2. Telo nebohého bude po dvoch hodinách od úmrtia prevezené na oddelenie patológie, kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou.

3. Kontaktujte nás na tel. čísle nonstop linky ANIMA0919 454 999, 0919 193 444 a oznámte úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

4. Osobne sa zastavte na našej prevádzke (Továrenská 15, Poltár), kde sa upresní spôsob poslednej rozlúčky, dátum a čas

5. Máte právo na výber pohrebnej službyÚmrtie doma

1. Zavolajte tiesňovú linku 112, nahláste úmrtie, následne k Vám do dvoch hodín príde koroner (obhliadajúci lekár), urobí obhliadku zosnulého a vystaví list o prehliadke mŕtveho. Koroner v tomto liste uvedie aj to či je potrebné vykonať pitvu, alebo je možné telo pochovať bez pitvy.

-         Ak koroner nariadi pitvu, telo prevezie na pitvu zazmluvnená pohrebná služba.

-         Kontaktujte pohrebnú službu ANIMA0919 454 999, 0919 193 444 na tieto čísla môžete telefonovať kedykoľvek 24hod. denne, 7dni v týždni.

2. Nebohý/á/ bude prevezený do chladiaceho zariadenia, kde bude uložený/á/ do doby pohrebu.

3. Osobne sa zastavte na našej prevádzke (Továrenská 15, Poltár), kde sa upresní spôsob poslednej rozlúčky, dátum a čas.

4. Máte právo na výber pohrebnej služby
Úmrtie v DSS

1. Budete kontaktovaní personálom DSS, ktorý Vám oznámi, úmrtie Vášho blízkeho. Personál DSS privolá lekára, ktorý vykoná obhliadku tela a vystaví listy o prehliadke nebohého.

2. Kontaktujte nás na tel. čísle nonstop linky ANIMA0919 454 999, 0919 193 444 a oznámte úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

3. Telo nebohého prevezieme po dvoch hodinách od úmrtia do chladiaceho zariadenia, kde bude uložené do doby pohrebu.

4. Osobne sa zastavte na našej prevádzke (Továrenská 15, Poltár), kde sa upresní spôsob poslednej rozlúčky, dátum a čas.

5. Máte právo na výber pohrebnej služby


Úmrtie pri nehode

1. Na miesto úmrtia bude privolaná polícia, ktorá začne vyšetrovať príčinu úmrtia a privolá obhliadajúceho lekára.

2. Polícia privolá zazmluvnenú pohrebnú službu, ktorá telo prevezie na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde bude vykonaná pitva.

3. Kontaktujte nás na tel. čísle nonstop linky ANIMA0919 454 999, 0919 193 444 a oznámte úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

4. Osobne sa zastavte na našej prevádzke (Továrenská 15, Poltár), kde sa upresní spôsob poslednej rozlúčky, dátum a čas


Adresa:

Technické služby Poltár, s.r.o.

Železničná 489/1

987 01 Poltár

Prevádzka:

Technické služby Poltár, s.r.o.

Továrenská 15

987 01 Poltár

Nonstop tel. čísla:

Tel.:       0917 987 964